Sprawozdanie finansowe

Fundacja Dzieło Miłosierdzia
im. św. Ks. Zygmunt Gorazdowskiego
ul. św. Józefa 9
33-170 Tuchów
REGON: 122762250
NIP: 993-06-51-831

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
(wersja uproszczona)
za okres od 15-01-2013 r. do 31.12.2013 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJE:

I.            Bilans na dzień 31.12.2013 r.
II.            Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
III.            Dodatkowe informacje i objaśnienia

Rachunek wyników na dzień 31.12.2013 r.

Sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja

Wyszczególnienie

Kwota za rok poprzedni

Kwota za rok obrotowy

1

2

3

4

 A. Przychody z działalności statutowej

17 016,08

I. Składki brutto określone statutem
 II. Inne przychody określone statutem

17 016,08

 B. Koszty realizacji zadań statutowych

 

 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatni lub ujemna) (A-B)

17 016,08

 D. Koszty administracyjne

4 220,48

1

Zużycie materiałów i energii

2 025,38

2

Usługi obce

2 195,10

3

Podatki i opłaty

4

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

5

Amortyzacja

6

Pozostałe
 E. Pozostałe przychody      (nie wymienione w pozycji A i G)    
 F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)  

13 429,00

 G. Przychody finansowe    
 H. Koszty finansowe    
 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)

-633,40

 J. Zyski i straty nadzwyczajne    
 I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia

II.

Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna
 K. Wynik finansowy ogółem (I+J)

– 633,40

 I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
 II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)

– 633,40

Bilans na dzień 31.12.2013

Sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Wiersz

Aktywa

Stan na

1

2

Rok poprzedni Rok bieżący

A

Aktywa trwałe

I

Wartości niematerialne i prawne

II

Rzeczowe aktywa trwałe

III

Należności długoterminowe

IV

Inwestycje długoterminowe

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B

Aktywa obrotowe

2 385,12

I

Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych

II

Należności krótkoterminowe

III

Inwestycje krótkoterminowe

 –

2 385,12

1

Środki pieniężne

2 385,12

2

Pozostałe aktywa finansowe

C

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

Suma bilansowa

 –

2 385, 12

 

Wiersz

PASYWA

Stan na

1

2

Rok poprzedni

Rok bieżący

A

Fundusze własne

2366,60

I

Fundusz statutowy

3 000,00

II

Fundusz z aktualizacji wyceny

III

Wynik finansowy netto za rok obrotowy

-633,40

1

Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)

2

Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

18,52

I

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

II

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

18,52

1

Kredyty i pożyczki

2

Inne zobowiązania

18,52

3

Fundusze specjalne

III

Rezerwy na zobowiązania

IV

Rozliczenia międzyokresowe

1

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

 
 

Suma bilansowa

2 385,12

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

  • Aktywa i pasywa w bilansie wyceniane są wg wartości nominalnej.