Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia do Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie

Osoby ubiegające się o zamieszkanie w naszym Domu mogą być przyjęte na podstawie:

Umowy cywilnoprawnej

zawartej pomiędzy osobą ubiegającą się o umieszczenie w Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie, rodziną (jeśli jest taka konieczność) a Zgromadzeniem Sióstr Świętego Józefa Prowincja Tarnowska reprezentowanym przez dyrektora Domu.

Skierowania

wydanego przez ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W OBU PRZYPADKACH UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

  • pisemny wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy
  • kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury
  • oryginały zaświadczeń potwierdzających dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc (w przypadku skierowania z gminy)
  • oryginały zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia
  • wyniki badań; OB, mocz, morfologia, HBS, RTG klatki piersiowej,

które należy złożyć odpowiednio:

dla umowy cywilnoprawnej

w Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie

na skierowanie

w odpowiednim ośrodku pomocy społecznej. Dalszym postępowaniem kieruje ośrodek pomocy społecznej. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Osoba umieszczana w domu pomocy społecznej

musi wyrażać zgodę na pobyt,

w przypadku braku zgody należy zwrócić się do Sądu o wydanie stosownego postanowienia (wystarczy postanowienie o umieszczeniu bez zgody bez konieczności ubezwłasnowolnienia osoby).

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej przysługuje wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Odwołanie nie podlega opłatom.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca

wynosi: 3500 zł