Prawa i obowiązki mieszkańca

Mieszkaniec Domu ma prawo do:

1)      poszanowania jego praw osobistych i godności,
2)      uzyskiwania porady prawnej i pomocy w załatwianiu ważnych spraw osobistych,
3)      współdecydowania w sprawach dotyczących jego osoby,
4)      uzyskiwania stosownej pomocy w zapewnieniu sobie ochrony prawnej w przypadku wystąpienia ograniczenia   dbania o swoje interesy,
5)      uzyskiwania wyjaśnień w sprawach przepisów regulujących zasady współżycia mieszkańców,
6)      uzyskiwania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom,
7)      posiadania własnych, drobnych przedmiotów i miejsca ich przechowywania,
8)      bezpiecznego przechowywania przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych,
9)      korzystania z własnego ubrania,
10)  wyżywienia dietetycznego zgodnie ze wskazaniami lekarza w ramach obowiązujących norm żywieniowych,
11)  zabiegów leczniczych w miarę możliwości Domu,
12)  korzystania z wszelkich usług opieki duszpasterskiej świadczonych przez Dom,
13)  przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych oraz doświadczania z ich strony pielęgnacji i opieki,
14)  przebywania poza Domem, po uprzednim zawiadomieniu dyrektora Domu o takim  zamiarze, a w szczególnych przypadkach – po uzyskaniu zgody lekarza, czy pielęgniarki
15)  dostępu do kultury i rekreacji zarówno w Domu, jak i zajęć organizowanych poza Domem.

Obowiązkiem mieszkańca Domu jest:

1)      dbanie, w miarę swoich możliwości, o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek wokół siebie,
2)      przyczynianie się do prawidłowego funkcjonowania Domu,
3)      dbanie o mienie  Domu,
4)      troska o tworzenie miłej, rodzinnej atmosfery w Domu,
5)      przestrzeganie zasad i norm współżycia w grupie,
6)      współdziałanie, w miarę możliwości, z personelem w zaspokajaniu swoich  podstawowych potrzeb,
7)      przebywanie w Domu w godzinach nocnych i nie oddalanie się z jego terenu bez  uprzedniego powiadomienia dyrektora o miejscu i przewidywanym czasie pobytu,
8)      nie spożywanie alkoholu na terenie Domu i powracanie do Domu w stanie trzeźwości,
9)      ponoszenie opłat za pobyt w Domu Pogodnej Jesieni,
10)  przestrzeganie regulaminu i innych zarządzeń porządkowych.