Kim jesteśmy

Fundację działającą pod nazwą Fundacja Dzieło Miłosierdzia Im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego ustanowiono 12 listopada 2012 roku aktem notarialnym. Natomiast 15 stycznia 2013 roku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od 24 czerwca 2015 roku Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP); na swoją działalność może zatem pozyskiwać 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów prawa oraz własnego Statutu, który określa m.in. zakres działania i wewnętrzną organizację struktur Fundacji.
Statut Fundacji Dzieło Miłosierdzia Im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego

Numer KRS

0000446904

Konto bankowe Fundacji: nr rachunku:

13 2030 0045 1110 0000 0258 0750

Władzami Fundacji są:

Rada Fundacji organ stanowiący, kontrolny i opiniujący Zarząd Fundacji organ kierujący działalnością Fundacji i reprezentujący ją na zewnątrz

Fundacja jest organizacją pozarządową i prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji. W obszarach służących realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.