Nasz zespół

Siostra  dyrektor

odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie. Realizuje ona zadania przy pomocy działu administracyjno – księgowego, opiekuńczo – terapeutycznego i gospodarczo – obsługowego.

Pracownicy działu administracyjno – księgowego

wykonują zadania Domu w zakresie:
obsługi biurowej i personalnej, wydatkowania środków budżetowych, opracowywania analiz ekonomicznych, sprawozdawczości oraz sprawują bezpośredni nadzór nad zgodną z przepisami realizacją budżetu. W skład działu wchodzą: główny księgowy, referent administracyjny

Pracownicy działu terapeutyczno – opiekuńczego

zwanego zespołem terapeutyczno – opiekuńczym, który opracowuje i realizuje indywidualne plany wsparcia mieszkańców, zapewniają mieszkańcom fachową opiekę medyczną i specjalistyczną opiekę lekarską, mającą na celu przywrócenie, utrzymanie i podnoszenie sprawności zdrowotnej, fizycznej i psychicznej mieszkańców; koordynują świadczenia zdrowotne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego; podejmują działania służące aktywizowaniu mieszkańców; udzielają im pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz pomagają mieszkańcom w załatwianiu spraw osobistych i rozwijaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem; opracowują indywidualny plan wsparcia mieszkańca oraz wspólnie z mieszkańcem go realizują.
W skład działu wchodzą: pielęgniarki, opiekunki, pokojowe, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy,  fizjoterapeuta,  dietetyk, psycholog, kapelan

Pracownicy działu gospodarczo – obsługowego

są odpowiedzialni za zaopatrzenie placówki w artykuły spożywcze i gospodarcze, środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz środki czystości; dbają o utrzymanie obiektu w należytym porządku i stanie technicznym; są odpowiedzialni za żywienie i magazynowanie żywności. Pracownicy kuchni wykonują prace związane z żywieniem mieszkańców w oparciu o zlecone przez służby sanitarno – epidemiologiczne normy żywieniowe oraz zgodnie z zasadami dietetyki, przy uwzględnieniu diet specjalistycznych. W skład działu wchodzą: kucharki, pomoc kuchenna, intendent, kierowca – konserwator,  praczka,  portier