Cele Fundacji

Cele Fundacji

Celem Fundacji jest:

 • niesienie pomocy osobom przewlekle chorym, osobom będącym w terminalnym stanie choroby, osobom bezrobotnym, ubogim, samotnym, osobom w podeszłym wieku lub niepełnosprawnym, osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin,
 • działalność charytatywna,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • szerzenie kultury i etyki katolickiej wśród społeczeństwa,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Powyższe cele są realizowane poprzez:

 • wspieranie bieżącej działalności Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie oraz innych placówek prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa o działalności zbieżnej z celami statutowymi Fundacji,
 • ułatwienie aktywności społecznej,
 • udzielanie pomocy, poradnictwa i wsparcia duchowego,
 • podejmowanie i wspieranie inicjatyw promujących zdrowy oraz wolny od wszelkiego rodzaju uzależnień styl życia,
 • podejmowanie i wspieranie programów profilaktycznych oraz przeciwdziałanie uzależnieniom,
 • prowadzenie i wspieranie działalności formacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej,
 • organizowanie wypoczynku, pielgrzymek do miejsc kultu świętych i wycieczek,
 • krzewienie idei wolontariatu jako służby człowiekowi choremu i potrzebującemu; organizowanie akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach masowego przekazu,
 • organizowanie i prowadzenie grup wolontariatu w zakresie usług opiekuńczych,
 • współdziałanie z organizacjami samorządowymi, organami administracji państwowej, organizacjami pozarządowymi, kościołami w zakresie uzyskania pomocy i wsparcia dla działań pożytku publicznego realizowanych przez Fundację,
 • pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej.