Fundacja – nasza działalność

Działalność charytatywna

Niesiemy pomoc osobom chorym, ubogim, samotnym, niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz osobom dotkniętym zdarzeniami losowymi, oferując pomoc zarówno w formie finansowej jak i rzeczowej, doraźnie lub na stałe.

Ochrona i promocja zdrowia

Organizujemy cykliczne, otwarte spotkania ze specjalistami promującymi zdrowy styl życia: dietetyk, rehabilitant, psycholog, ratownik medyczny oraz dbającymi o bezpieczeństwo: policjant, strażak. Podejmujemy i wspieramy inicjatywy promujące wolny od wszelkiego rodzaju uzależnień styl życia.

Integracja społeczności lokalnej

Zapraszamy sąsiadów, Mieszkańców Tuchowa i okolic, inne organizacje pozarządowe na spotkania i imprezy, które organizujemy, takie jak Pikniki Czerwcowe, Dróżki Różańcowe, Kolędowanie z barszczykiem, Wspólne grillowanie. Organizujemy wycieczki i pielgrzymki do miejsc kultu świętych.

Promocja wolontariatu

Współpracujemy na stałe z dużą grupą młodzieży, a także zapraszamy zarówno młodzież jak i osoby dorosłe do angażowania się w organizowanie imprez oraz stałego towarzyszenia Mieszkańcom Domu Pogodnej Jesieni. Krzewimy ideę wolontariatu jako służby człowiekowi choremu i potrzebującemu. Organizujemy akcje promujące wolontariat, w tym w środkach masowego przekazu.

Wspomaganie działalności Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie

Doposażamy Dom w niezbędny sprzęt wspomagający funkcjonowanie osób starszych i niepełnosprawnych oraz ułatwiający pracę personelu placówki, m. in. poprzez zakup sprzętu do sali rehabilitacji, sali terapii zajęciowej, na świetlicę, do ogrodu.
Środki finansowe pozyskujemy organizując kiermasze świąteczne, pikniki oraz z podarowanego 1,5%.

Szerzenie kultury i etyki katolickiej

Organizujemy otwarte dla społeczności lokalnej spotkania tematyczne dotyczące kultury, historii, patriotyzmu lokalnego, religii, sportu, podróży czy przyrody, na które zapraszamy osoby zaangażowane w tych dziedzinach, tworząc cykl pod nazwą Spotkanie z Gościem Miesiąca. Prowadzimy nabożeństwa w kaplicy i w plenerze.
Promujemy lokalnych artystów m. in. przez rozpowszechnianie twórczości malarki p. Joanny Srebro-Drobieckiej.