Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1) – powoływanego dalej jako „rozporządzenie RODO” – informujemy, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie, ul. Św. Józefa 9, 33-170 Tuchów.  

2.      W Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych pod adresem e-mail: rodo@dpjtuchow.pl, tel. 146525459 Adres do korespondencji: Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie, ul. Św. Józefa 9, 33-170 Tuchów.

3.      Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia RODO w celu wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).

4.      Dostęp do Pani/Pana danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie, podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

6.      Przysługuje Pani/Panu w zależności od charakteru przetwarzania prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

7.      Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.

8.      W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji zadań w Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie i wynika z przepisów prawa.

10.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11.  Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia RODO.