O nas

Fundacja Dzieło Miłosierdzia
Im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego
Numer KRS   0000446904
ul. Św. Józefa 9
33-170 Tuchów
Tel. (14) 652 54 59
e-mail:  fundacja.zg@gmail.com

Fundację działającą w Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie pod nazwą „Fundacja Dzieło Miłosierdzia Im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego” ustanowiono 12 listopada 2012 roku aktem notarialnym. Natomiast 15 stycznia 2013 roku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od 24 czerwca 2015 roku Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP); na swoją działalność może zatem pozyskiwać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych:

 

Numer KRS   0000446904

Nr rachunku bankowego w BGŻ: 13 2030 0045 1110 0000 0258 0750

 

Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów prawa oraz własnego Statutu, który określa m.in. zakres działania i wewnętrzną organizację struktur Fundacji. Władzami Fundacji są:

 • Rada Fundacji – organ stanowiący, kontrolny i opiniujący
 • Zarząd Fundacji – organ kierujący działalnością Fundacji i reprezentujący ją na zewnątrz

Fundacja jest organizacją pozarządową i prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
W obszarach służących realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

Celem Fundacji jest:

 1. niesienie pomocy osobom przewlekle chorym, osobom będącym w terminalnym stanie choroby, osobom bezrobotnym, ubogim, samotnym, osobom w podeszłym wieku lub niepełnosprawnym, osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin,
 2. działalność charytatywna,
 3. ochrona i promocja zdrowia,
 4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 5. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 6. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 7. szerzenie kultury i etyki katolickiej wśród społeczeństwa
 8. promocja i organizacja wolontariatu,
 9. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Powyższe cele są realizowane poprzez m.in.:

 • wspieranie bieżącej działalności Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie oraz innych placówek prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa o działalności zbieżnej z celami statutowymi Fundacji,
 • ułatwienie aktywności społecznej,
 • udzielanie pomocy, poradnictwa i wsparcia duchowego,
 • podejmowanie i wspieranie inicjatyw promujących zdrowy oraz wolny od wszelkiego rodzaju uzależnień styl życia,
 • podejmowanie i wspieranie programów profilaktycznych oraz przeciwdziałanie uzależnieniom,
 • prowadzenie i wspieranie działalności formacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej,
 • organizowanie wypoczynku, pielgrzymek do miejsc kultu świętych i wycieczek,
 • krzewienie idei wolontariatu jako służby człowiekowi choremu i potrzebującemu; organizowanie akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach masowego przekazu,
 • organizowanie i prowadzenie grup wolontariatu w zakresie usług opiekuńczych,
 • współdziałanie z organizacjami samorządowymi, organami administracji państwowej, organizacjami pozarządowymi, kościołami w zakresie uzyskania pomocy i wsparcia dla działań pożytku publicznego realizowanych przez Fundację,
 • pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej,