Sprawozdanie roczne za rok 2013

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
Fundacji Dzieło Miłosierdzia Im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego
za rok 2013

I. DANE ORGANIZACJI:
Nazwa fundacji: Fundacja Dzieło Miłosierdzia Im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego
Adres siedziby i dane kontaktowe:
Kraj – Polska, województwo –małopolskie, powiat– tarnowski, gmina – Tuchów
ul. św. Józefa 9
33-170 Tuchów
tel.: (14)- 652 54 59
e-mail:fundacja.zg@gmail.com
strona www: dpjtuchow.webd.pl

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:    15.01.2013 roku
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym:           0000446904
REGON:    122762250
NIP:   9930651831
Fundacja nie posiadastatusu OPP

Organ zarządzający: Zarząd Fundacjikażdy członek jest wpisany do KRS:

 1. Zdzisława Ewa Krzemińska  – Prezes Zarządu
 2. Maria Dorota Bilska – Członek Zarządu
 3. Józefa Maria Kowalczyk – Członek Zarządu
 4. Małgorzata Majcher – Członek Zarządu
 5. Joanna Wioletta Dacyna – Członek Zarządu

Organ kontroli: Rada Fundacji – każdy członek jest wpisany do KRS:

 1. Lucyna Danuta Niedzielska – Przewodniczący Rady Fundacji
 2. Marzena Jasińska
 3. Wojciech Patyk

Cele statutowe fundacji:

 1. Niesienie pomocy osobom przewlekle chorym, osobom będącym w terminalnym stanie choroby, osobom bezrobotnym, ubogim, samotnym, osobom w podeszłym wieku lub niepełnosprawnym, osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin,
 2. Działalność charytatywna,
 3. Ochrona i promocja zdrowia,
 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 7. Szerzenie kultury i etyki katolickiej wśród społeczeństwa,
 8. Promocja i organizacja wolontariatu,
 9. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Sposób realizacji celów statutowych:

 1. Wspieranie bieżącej działalności domu pogodnej jesieni w Tuchowie, konserwacji budyn­ków i urządzeń, remontów, budowy, modernizacji, itp., oraz innych placówek prowadzo­nych przez zgromadzenie sióstr św. Józefa o działalności zbieżnej z celami statutowymi fundacji lub przez fundację dzieło miłosierdzia im. Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego,
 2. Dofinansowanie pobytu osób ubogich w domu pogodnej jesieni w Tuchowie albo w innych placówkach, o których mowa w punkcie 1) niniejszego ustępu, zakupu sprzętu, leków i środków pomocniczych oraz świadczeń związanych z bieżącymi potrzebami,
 3. Podejmowanie zadań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – ułatwienie aktywności społecznej osób bezrobotnych, ubogich, chorych, w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec nich, a także wspieranie i utrzymywanie kontaktu z tymi osobami i ich rodzinami,
 4. Prowadzenie działalności informacyjnej, udzielania pomocy i poradnictwa osobom, które tej pomocy potrzebują,
 5. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej, doraźnej lub stałej oraz wsparcia duchowego osobom ubogim, chorym, w podeszłym wieku, niepełnosprawnym i ich rodzinom,
 6. Organizowanie i prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, punktów rehabilitacji i warsztatów terapii zajęciowej,
 7. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw promujących zdrowy oraz wolny od wszelkiego rodzaju uzależnień styl życia, w tym organizowanie festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych,
 8. Podejmowanie i wspieranie programów profilaktycznych oraz przeciwdziałanie uzależnieniom,
 9. Prowadzenie i wspieranie działalności formacyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej i wydawni­czej, w tym organizowanie lub dofinansowanie kursów, warsztatów, szkoleń, seminariów i innych form podnoszenia kwalifikacji w zakresie określonym przez cele,
 10. Organizowanie wypoczynku, pielgrzymek do miejsc kultu świętych i wycieczek,
 11. Krzewienie idei wolontariatu jako służby człowiekowi choremu i potrzebującemu; organizowanie akcji wspierających wolontariat, w tym w środkach masowego przekazu,
 12. Organizowanie i prowadzenie grup wolontariatu w zakresie usług opiekuńczych,
 13. Współdziałanie z organizacjami samorządowymi, organami administracji państwowej, organizacjami pozarządowymi, kościołami w zakresie uzyskania pomocy i wsparcia dla działań pożytku publicznego realizowanych przez fundację,
 14. Podejmowanie wszelkich inicjatyw prawem dozwolonych, zmierzających do uzyskania środków finansowych na prowadzenie działalności statutowej fundacji,
 15. Organizowanie kwest pieniężnych, prowadzenie różnego rodzaju akcji charytatywnych dla potrzebujących lub włączanie się do akcji innych instytucji czy organizacji;
 16. Organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą; pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych.

II. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI W OKRESIE
SPRAWO­ZDAWCZYM

 1. Opracowanie projektu „Nie licz lat, aktywnie idź przez świat” do konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2013 roku w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, na który Fundacja nie otrzymała dofinansowania z funduszy państwowych – data złożenia oferty 08.03.2013 r.
 2. Współorganizowanie imprezy kulturalno-integracyjnej – II Międzypokoleniowy Piknik Czerwcowy – w Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie dla osób przewlekle somatycznie chorych i ich rodzin, niepełnosprawnych, psychicznie chorych (z innych dps) oraz ubogich i zagrożonych uzależnieniami, z udziałem młodzieżowego wolontariatu oraz dzieci przedszkolnych i ich rodzin – uczestniczyły 494 osoby. Współdziałanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchowie i Starostą Tarnowskim w zakresie uzyskania pomocy i wsparcia finansowego oraz współdziałanie ze Zgroma­dzeniem Sióstr Św. Józefa Prowincja Tarnowska i Domem Pogodnej Jesieni w Tuchowie w zakresie organizacji i przeprowadzenia pikniku. Data imprezy 08.06.2013 r. Koszt zadania poniesiony przez Fundację: 1.382,60 zł.
 3. Spotkanie kulturalno-edukacyjne z historykiem nt. Geneza i osobiste doświadczenia ze Szlaku Św. Jakuba w Polsce i Hiszpanii – w spotkaniu uczestniczyły 42 osoby – data spotkania 22.06.2013 r.
 4. Spotkanie kulturalno-edukacyjne z duszpasterzem i archiwistą nt. Koronacja obrazu Matki Bożej Tuchowskiej i postać koronatora arcybiskupa Leona Wałęgi – uczestniczyło 25 osób – data spotkania 30.07.2013 r.
 5. Organizacja przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Józefa Prowincja Tarnowska i Biblioteką Publiczną w Tuchowie wystawy malarstwa Joanny Srebro-Drobieckiej (1932-2006); wydanie folderów poświęconych Malarce – w wernisażu uczestniczyło ok. 40 osób – wernisaż odbył się 24.09.2013 r., wystawa trwała do 30.10.2013 r. Koszt zadania poniesiony przez Fundację: 1.517,96 zł.
 6. Spotkanie integracyjne i międzypokoleniowe w Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie „Dzień dla Ciebie” – konkurs fryzjerski – uczestniczyło 47 osób. Odbyło się w dniu 09.10.2013 r.
 7. Nieodpłatne przekazanie leków mieszkańcom Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie (45 osób) i ubogim rodzinom (24 rodziny) – październik 2013 r. Całkowita wartość darowizny 12.679,00 zł.
 8. Wyjazd osób starszych i niepełnosprawnych do Teatru Im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Uczestniczyło 16 osób; w dniu 20.11.2013 r. Koszt zadania poniesiony przez Fundację 391,48 zł.
 9. Organizacja i promocja wolontariatu w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych – Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie – działania całoroczne.
 10. Zamieszczenie w lokalnych czasopismach informacji o działaności Fundacji i relacji z poszczególnych wydarzeń („Wieści Tuchowskie”, „Chorągiew Maryi”, „Drogą św. Józefa”) oraz na stronie internetowej Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie.

Fundacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego.
Zasięg terytorialny prowadzonej działalności pożytku publicznego – powiat tarnowski.
Liczba odbiorców działań Fundacji wynosiła około 800 osób.

Przedmiot nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

Sfera działalnościpożytku publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)
Pomoc społeczna Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzi­nom i osobom w trudnej sytuacji życio­wej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Podejmowanie zadań mających na celu przeciw­działanie wyklu­czeniu społecznemu – ułatwienie aktywności społecznej osób, ubogich, chorych, w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec nich, a także wspieranie i utrzy­mywanie kontaktu z tymi osobami i ich rodzinami.Krzewienie idei wolontariatu jako służby człowie­kowi choremu i potrzebującemu. 88.99.Z
Pomoc społeczna Podejmowanie i wspieranie inicjatyw promujących zdrowy oraz wolny od wszelkiego rodzaju uza­leżnień styl życia, w tym organizo­wanie spotkań,imprez publicz­nych. 88.99.Z
Pomoc społeczna Współdziałanie z organizacjami samorządowymi, organami administracji państwowej, organizacjami pozarządowymi, kościołami w zakresie uzyskania pomocy i wsparcia dla działań pożytku publicznego realizowanych przez fundację. 88.99.Z

Fundacja nie prowadziła działalności odpłatnej pożytku publicznego.
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej.

III. PRZYCHODY I KOSZTY ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

1. Informacja o przychodach organizacji
1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i strat) 17 016,08 zł
a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego  0,00 zł
b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł
c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł
d) Przychody finansowe 0,00 zł
e) Pozostałe przychody       0,00 zł
2. Informacja o źródłach przychodów
2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł
2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł
w tym: a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 0,00 zł
b) ze środków budżetu państwa 0,00 zł
c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego       0,00 zł
d) ze środków państwowych funduszy celowych 0,00 zł
2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 3 358,00 zł
w tym: a) ze składek członkowskich 0,00 zł
b) z darowizn od osób fizycznych 3 358,00 zł
c) z darowizn od osób prawnych 0,00 zł
d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 0,00 zł
e) ze spadków, zapisów 0,00 zł
f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) 0,00 zł
2.4. Z innych źródeł 0,00 zł

 

3. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
3.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem:    4 220,48 zł   0,00 zł
a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego   0,00 zł   0,00 zł
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego   0,00 zł   0,00 zł
c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej   0,00 zł 0,00 zł
d) koszty finansowe 0,00 zł   0,00 zł
e) koszty administracyjne 4 220,48 zł   0,00 zł
f) pozostałe koszty ogółem   13 429,00 zł   0,00 zł
3.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanejz pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł
4. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym
4.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł
4.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł
4.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł
     w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

 

IV. KORZYSTANIE Z UPRAWNIEŃ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Fundacja korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych

V. PERSONEL ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO W OKRESIESPRAWOZDAWCZYM

Fundacja nie zatrudniała osób w okresie sprawozdawczym.
Fundacja nie posiada członków.
Fundacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji:

 • przez okres krótszy niż 30 dni – 3 osoby;
 • przez okres dłuższy niż 6 miesięcy – 25 osób; w tym członkowie organu zarządza­jącego – 5 osób, inne osoby – 20 osób.

VI. WYNAGRODZENIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Fundacja nie ponosiła kosztów związanych z wynagrodzeniami za pracę. Zarówno członkowie Zarządu Fundacji jak i inne osoby angażowały się w działalność Fundacji społecznie.

VII. INFORMACJA O UDZIELONYCH PRZEZ ORGANIZACJĘ POŻYCZKACH PIENIĘŻNYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Fundacja nie udzielała pożyczek w okresie sprawozdawczym.

VIII. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO PRZEZ ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez administrację publiczną (organy jednostek samorządu terytorialnego,  organy administracji rządowejlub państwowe fundusze celowe), stąd nie korzystała z dotacji samorządu ani administracji rządowej.

IX. INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJĘ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Fundacja nie realizowała zamówień publicznych.

X. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Fundacja nie ma udziału w spółkach ani akcjach w kapitale zakładowym, nie zakładała fundacji, nie posiada lokat bankowych.
Na dzień 31.12.2013 roku na rachunku bankowym Fundacja dysponowała kwotą: 2 385,12 zł.
W okresie sprawozdawczym w Fundacji była przeprowadzona jedna kontrola, wewnętrzna -przez Radę Fundacji. Nie stwierdzono błędów.

XI. ODPISY UCHWAŁ ZARZĄDU FUNDACJI

Numer uchwały Data podjęcia uchwały Zakres merytoryczny uchwały
1/2013 25.02.2013 o przystąpieniu do konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2013 roku.
2/2013 21.05.2013 o realizacji zadań zaplanowanych w projekcie „Nie licz lat, aktywnie idź przez świat”, pomimo braku dofinansowania tego projektu z funduszy państwowych.
3/2013 26.08.2013 o zorganizowaniu wystawy malarstwa Joanny Srebro-Drobieckiej
4/2013 19.10.2013 o nieodpłatnym przekazaniu leków mieszkańcom i pracownikom Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie

 

Sprawozdanie sporządziła:

Zdzisława Krzemińska – Prezes Zarządu
Maria Bilska – Członek Zarządu

Tuchów, dnia 29 marca 2014 roku