O nas

Organem prowadzącym Domu Pogodnej Jesieni jest Zgromadzenie Sióstr św. Józefa w Tuchowie.  Jesteśmy placówką stacjonarną, przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych, zapewniającą całodobową opiekę 45 osobom obojga płci, których wiek, niepełnosprawność, warunki bytowe czy zdrowie fizyczne wymagają stałej pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych. Dom ma zasięg ogólnodostępny i służy mieszkańcom Powiatu Tarnowskiego, a w uzasadnionych przypadkach także potrzebującym spoza Powiatu.

Cele i zadania wypełniane są w duchu chrześcijańskiej miłości i służby człowiekowi. Aby te zadania mogły być realizowane, Dyrekcja zatrudnia pracowników o wysokich kwalifikacjach moralnych.  W centrum działalności Domu leży dobro mieszkańców, dlatego w organizacji uwzględnia się przede wszystkim godność człowieka, poszanowanie jego praw i wolności osobistej, dostosowując odpowiednio zakres i poziom świadczeń do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego mieszkańca.

Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie
ul. św. Józefa 9,
33-170 Tuchów
tel.: (14) 652-54-59, 652-32-43
E-mail:  domjesieni@tarnow.opoka.org.pl