Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie zawiadamia o przyznaniu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 dofinansowania, które ma być przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem
Sars-Cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

Kwota przeznaczona dla Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie to 12 345,00 zł