Nasza placówka realizuje grant pn. „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie, w związku z epidemią wirusa COVID-19” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.
Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
Wartość grantu wynosi 90 000,00zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.
W wyniku realizacji grantu doposażono stanowiska pracy pracowników Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do przeciwdziałania epidemii Covid-19 i jej skutkami.
Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.