logo1 Przy Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie powstała Fundacja Dzieło Miłosierdzia im. Ks. Z. Gorazdowskiego – ustanowiona 12 listopada 2012 roku aktem notarialnym. Natomiast 15 stycznia 2013 roku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów prawa oraz własnego Statutu, który określa m.in. zakres działania i wewnętrzną organizację struktur Fundacji. Jest ona organizacją pozarządową i prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji. Więcej na temat Fundacji można przeczytać na tej stronie.